مقدمه : این نوشته در مورد روابط احساسی و مطالعه ی هدفمند حوزه تخصصی دکتر علیرضا شیری   برای توسعه مهارت در روابط احساسی می باشد و به تدریج و به طور پیوسته در سی روز آتی(تا12 شهریور 96) کامل خواهد شد:
مقدمه 2 : 
در مواردی نکات برداشتی را با نوشتار هایی از تراوشات ذهن خودم ترکیب کرده ام.

-------------------------------------------------
روز اول : 11 مرداد 96
ابتدا با این سایت شروع کردم و مطالب پراکند ای را از آن یادداشت برداری کردم:

- قدم اول خود شناسی: