کتاب 365 روز با قرآن از دکتر الهی قمشه ای را یکبار خوانده ام . اما آنقدر مفاهیم ارزشمند درون آن وجود در دارد که گاه به گاه مطالبی را از ان در اینجا نقل خواهم کرد.در این کتاب آیاتی از قرآن گزینش شده و ترجمه انگلیسی این گزیده ها هم آورده شده و برای تقویت مهارت زبان انگلیسی هم می تواند مفید باشد.
متنی که امروز از این کتاب خواندم شماره 60 (از 365) و مربوط به آیه 185 سوره آل عمران بود. 


every soul shall have  A taste of death

هر نفسی از شما طعم مرگ را خواهد چشیدهر کسی طعم مرگ را خواهد چشیدو در هر بخش معمولا از شاعران بزرگ فارسی زبان شعر هایی که در زمینه مربوطه باشند ، آورده شده است که لذت خواندن این کتاب را بیشتر می کند .
مثلا  در همین بخش یک شعر از خیام آورده شده است :

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه          وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
در ده قدح باده که معلومم نیست          کاین دم که فرو برم بر آرم  یا نه