پیش نوشت :
این مطلب را زمانی دارم می نویسم که طی چند روز و ماه اخیر تعداد تصمیماتی مهم و کلیدی که باید بگیریم بیشتر از گذشته است."لری پیج یک از بنیانگذاران (google) در سخنرانی هایش به افراد توصیه می کند  بر کلمه "ناممکن" خط بطلان بکشند و خود را از شر بعضی قواعد دست و پا گیر خلاص کنند . به اعتقاد وی داشتن اهداف بزرگ اغلب آسانتر از داشتن اهداف کوچک است."


 در ادامه در مورد چرایی گزینش اهداف بزرگ چنین می گوید:
"... هنگام پیگیری اهداف بزرگ اغلب منابع و گزینه های بیشتری را برای تحقق شان در دسترس دارید"

در حال حاضر معنای جمله بالا برایم کاملا واضح نیست اما توصیه ای که نسبت به اتخاذ تصمیمات بزرگ میکند- در صورت واقعیت داشتن - شایان توجه است.

در ادامه در صفحه 51 مواردی را می خوانیم که در امور روزمره مان با آنان زیاد سر و کار داریم :

"...چنانچه دیگران افکار ، طرح ها و نقشه هایتان را احمقانه خواندند تردید نکنید که در مسیر درست گام برمی دارید"

به تصمیمات خودم فکر میکنم که گاهی از طرف دیگران احمقانه پنداشته شده اند ، و از این پس این موضوع یادم نخواهم رفت که نظر دیگران معیار و متر مناسبی برای سنجش نیست.