شاید بتوان گفت وضعیت امروز ما ، نتیجه مفروضات ذهنی دیروز ماست و برای تغییر فردا باید مفروضات ذهنی امروزمان را تغییر دهیم .

در صفحه 30 کتاب چنین می خوانیم :

"مطالعه زندگی نوآوران  واقعی گواهی بر این مدعاست که آنان هنگام برخورد با موانع بر تمام مفروضات از پیش تعریف شده در ذهن شان خط بطلان کشیده و مشتقیم و بی واسطه با آنها مقابله کردند"

تغییر مفروضات ذهنی ممکن است با تغییر زاویه نگاه به مسائل نیز هم معنا باشد :

"به اعتقاد جف هر مسئله ای حل شدنی است ؛ مشروط به اینکه از زوایای متفاوت به آن نگاه کنیم"