آمد بهار جانها ای شاخ تر برقص آ. 

می توان از اکنون شروع کرد. از همین حالا.