پیش نوشت :
امشب مهمان دارم و برای اینکه به قولم عمل کرده باشم فقط چند خط از کتاب را می نویسم و بدون هیچ توضیحی


در فصل دوم کتاب  در ابتدای آن چنین می خوانیم :



نگاه معنی داری به او انداختم و گفتم : "دوست من ، ما هر روز در زندگیمان با موانعی دست به گریبانیم که هر یک می تواند قوه تخیل مان را به چالش کشیده و آن را تقویت کند"


"شاید بتوان گفت که نگرش درست بزرگترین عاملی است که می تواند ما را در تحقق اهداف و رویاهایمان یاری کند"