دقیقا به یاد ندارم در نوجوانی بر سر چه موضوعی با خواهرم اختلاف نظر داشتیم، که پس از اندکی بحث و مشاجره کلامی در پایان این جمله را به من  گفت:

تو فکر میکنی همیشه درست فکر میکنی

راست میگفت.  من در آن زمان یک چهارچوب فکری تقریبا سلب و ثابت و آن را باور داشتم. طبیعی هم بود ؛)

حالا پس از سالها  و بعد از آشنایی با  درس مدل ذهنی در متمم متوجه میشوم که با آگاهی داشتن از  مفهومی به نام مدل ذهنی می شود به دلیل انبوهی از اختلاف نظرها و سوء تفاهمها، پی برد

و احتمالا از این به بعد  برای شناخت افراد ، شناخت مدل ذهنی شان محک بادقت تری برایم باشد.