توی این پست در مورد تولد نوشته بودم و امشب که علاوه بر دیشب دیدم ماه کامله گفتم یادی از این موضوع غنیمت شماری فرصت بکنم.  

شب هایی که ماه هست و کامل هم هست با شبای دیگه فرق داره و انگار آفرینش این شب ها ( شب چهاردهم ماه و یکی دوشب قبل و بعدش)  به این دلیل بوده که یه فرصت ایجاد بشه واسه آدما که بیدار باشن و زیر نور سحر آمیزش خلوت کنند. حالا یا خلوت تنهایی یا خلوت تن هایی

 دلیل دیگه اینکه امشب در این مورد نوشتم، این بود که این نوشته باعث بشه تا پایان این مسافرت چند ساله یادم بیارم که در هر ماه از  شبهایی که این فرصت پیش میاد، استفاده کنم.