انتخاب تلخ است. و این به دلیل رها کردن تعمدی انچه که دوست داشته ایم است. چاره ای دیگر نیست. نا گزیر باید این تلخی را چشید و دست به انتخاب زد. و وداعی همیشگی با عادت ها و رفتار ها و انچه بخشی از تو را تشکیل می دهند. 

Choosing is the beater discussion of priorities. And the giving away the things that we love them deliberately. And now we should let them to go for ever. Indeed  love is a deep experience which can happen once and last in your mind for a long time. The experience which is sometimes enjoyable and sometimes painful.