همکاری داشتم که دهه  هشتم زندگی خود را سپری می کرد... 

یک روز در دفتر کارمان در لابلای حرف هایش حرف های شیرینی را بازگو کرد و دلم نیامد  از آن حرف ها نوشته ای را انجا نگذارم.

میگفت :

 کودکان را مستقیم نصیحت نکنید. معمولا ما آدم ها از نصیحت مستقیم خوشمان نمی آید.

  می گفت "با رفتار خود فرزندانم را نصیحت می کنم"


و اگر میخواهی به آنها بفهمانی که کتاب بخوانند ، خودت کتاب بخوان 

خودن سیگار نکش تا آنها سیگار نکشند

خودت مشروب ننوش تا او ننوشد.

خودت زیبا سخن بگو تا او زیبا سخن بگوید.

تو با او مشورت کن تا هنگامی که بزرگ شد با تو مشورت کند...