چند بار ممکن است در طول زندگی مان به مراکز خرید برویم؟
مراکز خرید بویژه آنهایی که چیدمان اجناس شان با رعایت حس زیبایی شناسی درون قفسه ها و رخت اویز ها باشد، وسوسه خرید را در ما افزایش می دهد. 
 به نظر من اگر قبل از ورود به چنین مراکز خریدی، ابتدا با خود روراست باشیم  و ببینیم که چه چیز را واقعا نیاز داریم و متعهد به عدم خرید جز برای رفع نیاز واقعی باشیم، خواهیم توانست بر این وسوسه غلبه کنیم. 
مثلا به خود بگوئیم نه پیرهن نیاز دارم و نه شلوار. و حتی اگر بهترین رنگ ها و مناسب ترین قیمت را هم مشاهده کردم نخواهم خرید. 

پی نوشت. 
ممکن است بگویید خب ذر صورتی که نیاز بخرید  نداریم چرا به مراکز خرید برویم.  
درست است تا زمانی که نیاز نداریم نباید به مراکز خرید برویم اما گاهی همراه دوستی هستیم و به ناچار گذر از مرکز خرید رخ می دهد.