ناله کردن چه سود. 

موقعیت ها به وفور در اطراف ما پراکنده اند. 

هنر باز کردن چشم را یاد بگیریم.