شنیدم که بخت یار آماده هاست. 

بحث اول. بخت چیست که یار ما باشد. در ساده ترین حالت بخت برای من در پول خلاصه می شود. پول که داشته باشم ، ذهنی آرام دارم که می تواند دستور دهد که ورزش کنم و پس از ورزش سلامتی مهمان بدنم خواهد شد و چون بدن سالم دارم عقل سالم هم خواهم داشت و تصمیم خوب خواهم گرفت. کتاب خواهم خرید. خواهم خواند. شاد خواهم شد.  لذت کتابخوانی. مدل ذهنی ام تغییر خواهد کرد. از منجلاب فکری و تاریکی فکری بیرون خخواهم امد. و روش های بهتری برای پول سازی به ذهنم خواهم رسید. و این چرخه ادامه خواهد یافت. ضمن اینکه نیاز های دیگر نظیر نیاز های احساسی نیز با داشتن مقدماتی که با پول فراهم می شود، فراهم می شود.  

بحث دوم. 

آماده کیست؟

آماده آن است که بیدار است. انکه خواب است اختیار ندارد. 

بیدار کیست؟ بیدار آن است که خواب نیست. خواب آن است که نمیداند. انکس نمیداند که نمی خواند و جست و جو نمیکند. لذت خواب را بر هیجان و زحمت و آشوب فکری و ابهام موقت برای رسیدن به دانایی  را ترجیح داده است. 

آماده آن است که در جیبش هماره ابزاری دارد که ممکن است به کارش آید. مهارت دارد. مهارت نوشتن. مهارت پول سازی. مهارت حرف زدن زیبا. مهارت سخنرانی. مهارت آرام بودن در آنجا که باید. مهارت اثبات شایستگی در عمل و نه در کلام. 

تمام.