گاهی خراش زخم ، لذت بخش است  اما منطقی نیست.

گاهی یادآوری روابط گذشته  ، لذت بخش است.

از طرفی منطق هم لذت را تایید می کند (چراکه نه)

آیا باید با لذت منطق را داشت یا با منطق لذت را

تکلیف چیست؟

شاید زندگی همین تعیین تکلیف ها برای خود باشد.