اینجا فهرست اسامی دوستانی(کتاب ها) را می نویسم که به زودی مهمان من خواهند بود.
دیدن این فهرست و یا فهرست های مشابه  حالتی مرکب از ابهام و شوق و دلهره در من به وجود می آورد.

ابهام از آن جهت که نمیدانم با من چه خواهند کرد.
شوق از آن جهت که همنشینی با کتاب گاه برایم شیرین بوده است و شادی آفرین.
و دلهره ای  از آن دست که گاه خواندن کتاب پنهانی را نمایان ساخته که به کامم تلخ آمده و آن از سر حق گویی آن بوده و  مرا به تغییر واداشته است.

فهرست به روز شده در 25 اسفند 95
-  قوی سیاه - نسیم طالب 
-  ته خیار - هوشنگ مرادی کرمانی
-  مرگ رنگ سهراب سپهری
-  سیری در نظریه پیچیدگی- ملانی میچل - رضا امیر رحیمی
-  با زندگی برقصیم- سوزان جفرز