کمی با خودمان که خلوت می کنیم میبینیم که دوست داریم دیده شویم. یا شاید بهتر است بگوییم نیاز داریم که دیده شویم.
گاهی دوست داریم ما را آنچه که می خواهیم ببینند نه آنچه که هستیم  شاید به همین است که گاهی میترسیم.
همین است که در گذاشتن پست های اینستاگرام و عکس پروفایل خود ، وسواس به خرج می دهیم و نگرانیم. شاید اکنون زمان مناسبی باشد که  فکر کنیم کدام عکس ها طبیعی تر و  به دور از کوششی برای پوشش آنچه که واقعیت دارد نه آنچه می تواند واقعیت داشته باشد. لبخندی از سر اجبار و مصنوعی ، ژستی عجیب.