پیش نوشت :

نمی خواهم خطاهایم را توجیه کنم. اما احساس میکنم   با نوشتن آن ها می توانم تلنگری به خودم بزنم و همچنین سعی کنم دیگر تکرارشان نکنم.قراری را  که حدود دو ماه پیش تنظیم کرده بودم را با مدیرم در میان نگذاشتم و الان که سه رو تا روز موعود باقی مانده ، هفته ای پرکار برایمان پیش آمده و مدیرمان حتی درخواست دارد که در شیفت بعد از ظهر هم (تا مدت یک هفته و آن هم دقیقا مقارن با هفته ای که من یک روز مرخصی لازم دارم) در شرکت بمانیم.


چالش 1 : 

چگونگی بیان کردن اینکه تو دو ماه پیش برای این روز برنامه ریزی کرده بوده ای خود یک تجربه خواهد بود که تا سه روز اینده به وقوع خواهد پیوست.


عبرت :

از این پس برنامه های خارج از شرکت  را زودتر با مدیرم در میان خواهم گذاشت و به او از پیش خواهم گفت که فلان روز را نمی توانم به محل کار بیایم و ...